Community

RNA – Inclusion of Gaelic Programming

Radio North Angus is delighted to include a programme of Gaelic in the format.
For 26 years we have recruited pupils from Angus secondary schools to present the “School’s Out” programmes broadcast between 4.00pm and 6.00pm, Monday to Friday.
Eubha (Ava) Fraser, a fifth year pupil of Monifieth High, is a fluent Gaelic speaker with strong family links with Tiree in the Western Isles.  Her Monday “School’s Out” programme consists of a variety of traditional and modern music presented entirely in Gaelic.
Eubha joined RNA with a view to gaining experience of commercial radio as she aspires to a career in Gaelic broadcasting having become aware of former RNA presenters acquiring posts in professional radio.
Join Eubha every Monday at 4.00pm for a highly entertaining programme!
Photo shows Eubha presenting her programme at the RNA  Arbroath Studio 2.
RNA – on  87.7FM, 96.6FM, 105.9FM, 107.5FM, Access Channel on the Tayside and North Fife Regional DAB, and streaming at https://www.radionorthangus.co.uk with an app facility.

ha Radio North Angus air leth toilichte prògram Gàidhlig a ghabhail a-steach dhan fòrmat. Tha sinn air clann a thrusadh bho àrd-sgoiltean Aonghais airson 26 bliadhna airson na prògraman “School’s Out” a’ phreaseantadh eadar 4f is 6f, Diluain gu Dihaoine.

Tha Eubha Fraser, sgoilear san 6mh bliadhna aig Monifieth High, fileanta ann an Gàidhlig le ceanglan làidir teaghlaich gu Tiriodh is dhan Eilean Sgiathanach. Tha measgachadh de cheòl traidiseanta is ceòl ùr anns am prògram “School’s Out” aice gach Diluain is e air an lìbhrigeadh sa Ghàidhlig.

Thàinig Eubha air bòrd aig RNA le beachd na sgillean aice a leudachadh ann an craobh-sgaoileadh rèidio coimearsealta le dòchas gun lean i orra ann an dreuchd ann an craobh-sgaoileadh Gàildhlig as dèidh dhi cluinntinn gun robh preasantairean eile a b’abhaist a bhith aig RNA air obair fhaighinn ann an saoghal phroifeiseanta rèidio.

Thig cuide ri Eubha gach Diluain fhads a tha i a’ stiùireadh am prògram aice is abair gun cluinn thu measgachadh de cheòl air leth.

Tha an dealbh a’ sealltain Eubha a’ lìbhrigeadh am program aice aig Stiùideo 2 RNA ann an Obar Bhrothaig.